Zohar hachayim
צור חשבון  התחבר  

תמוך בהפצת הזוהר הקדוש ותתברך!
תמוך בהפצת הזוהר הקדוש ותתברך!
הדפסת ספרים של חידושי הזוהר.
שיעורי וידאו על דיסקים
עלון שבועי 4 עמודי צבע
אתרי "חיים על פי הזוהר"
שיעורים בכל הארץ בכל יום
פעיליות מגוונות

אפשר להקדיש, ספר, עלון, אתר, דיסק וידאו, שיעור, לעילוי נשמות, לרפואה, לזיווג, לזש"ק, לפרנסה.
לתקופה, או חד פעמי
כל העוסק בזיכוי הרבים אין חטא בא על ידו.

עוד..

Facebook
Facebook

Twitter

אני מזדהה עם הפרוייקט ורוצה לעזור ב:
הקדשה לשלושה חודשים
בעלון, או באתרים
בשיעורי התורה
 NIS1000 -    הקדשה לשלושה חודשים
בעלון, או באתרים
בשיעורי התורה
הקדשה בוידאו
או בספרים
 NIS613 -    הקדשה בוידאו
או בספרים
ברכות והקדשות בשיעורי התורה ובתיקונים  המיוחדים
 NIS52 -    ברכות והקדשות בשיעורי התורה ובתיקונים המיוחדים
 NIS   תשלום חודשי


הזמן חברים
אני רוצה:    להזמין את החברים שלי להצטרף לפרוייקט זה
להזמין את החברים שלי לתרום לפרוייקט זה
הוסף כתובת מייל או לחץ על הכפתור הכחול "Add from my Address Boook"
נושא:  
שם השולח
כתובת מייל של השולח

לידי

Add from my address book 
חיי הפרוייקט


פרויקטים נבחרים
הקדשה של שיעור- DEDICATE
הקדשה של שיעור- DEDICATE